Ms Kim Lý – Euro Village 1

Diện tích sử dụng: tầm 500m2 Các loại cửa sử dụng: trượt, đóng mở, exido, mở quay, hất, lưới đồng bộ Màu cửa: YH1N

Mr. Tánh – Quế Sơn, Quảng Nam

Địa chỉ: Quế Sơn, Quảng Nam Hoàn tất: 2019 Loại cửa sử dụng: Cửa xếp trượt, cửa trượt, cửa mở quay, cửa đóng mở Diện

0905 002 241