Mr Phải – Khu Euro Village 1

  • Mr Phải – Khu Euro Village 1
  • Mr Phải – Khu Euro Village 1
  • Mr Phải – Khu Euro Village 1
  • Mr Phải – Khu Euro Village 1
  • Mr Phải – Khu Euro Village 1

Mr Phải – Khu Euro Village 1

Địa chỉ: khu Euro Village 1
Hoàn tất: 2021
Diện tích sử dụng: 640m2

0905 002 241