Mr Huỳnh Đức – Khu Euro Village 1

Công trình đưa vào sử dụng năm 2015

Hệ cửa: xếp trượt, trượt, đóng mở, cửa lưới….

0905 002 241