Mr Dũng – Khu Euro Village 1 – Đà Nẵng

Diện tích sử dụng: > 500m2.

Các loại cửa sử dụng: Đóng mở, trượt, mở hất, mở quay, lưới đồng bộ toàn nhà.

Đưa vào sử dụng: năm 2020

Màu cửa: YK1N

0905 002 241