Ms Nga – Khu Euro Village 1

  • Ms Nga – Khu Euro Village 1

Ms Nga – Khu Euro Village 1

Công trình đang triển khai.

Các hệ cửa sử dụng: xếp trượt, trượt, đóng mở, kính điện, lưới động toàn bộ.

0905 002 241