Mr Thành – Vũ Thành Năm – Hòa Xuân – Đà Nẵng

  • Mr Thành – Vũ Thành Năm – Hòa Xuân – Đà Nẵng

Mr Thành – Vũ Thành Năm – Hòa Xuân – Đà Nẵng

Địa chỉ: Hòa Xuân – Đà Nẵng

Hoàn thiện: 2020

Diện tích sử dụng: 1120m2

Loại cửa: Cửa sổ trượt 2, 4 cánh, cửa sổ mở hất, cửa sổ mở quay, đi thông gió

Màu nhôm: Shin Grey

0905 002 241