Mr Hiếu – Đồng Hới – Quảng Bình

  • Mr Hiếu – Đồng Hới – Quảng Bình
  • Mr Hiếu – Đồng Hới – Quảng Bình
  • Mr Hiếu – Đồng Hới – Quảng Bình

Mr Hiếu – Đồng Hới – Quảng Bình

Địa chỉ: thành phố Đồng Hới – Quảng Bình

Hoàn thiện: 2021

Diện tích: 360m2

Loại cửa: Cửa đi trượt 2, 4 cánh, cửa sổ mở hất, cửa sổ trượt 2 cánh, cửa mở quay 1, 2 cánh

Màu nhôm: Shin Grey – ánh vàng.

0905 002 241